AP News | Slideshow

Fresno Football Party Shooting

01 / 06

Fresno Football Party Shooting

02 / 06

Fresno Football Party Shooting

03 / 06

Fresno Football Party Shooting

04 / 06

Fresno Football Party Shooting

05 / 06

Fresno Football Party Shooting

06 / 06

Fresno Football Party Shooting